Chèn read more hay đọc thêm cho bài viết của blogger ( cách 2)

Chèn “Read more – Đọc tiếp” cho bài đăng

 Đã được tatin kiểm chứng hiển thị tốt ở Trang chủ lẫn Thẻ trang (Tab) mẫu Blogger, trên trình duyệt web Firefox, Chrome và IE.

1/ Vào Template - Edit HTML, Expand widget, tìm đến thẻ <data:post.body/> và thay nó bằng đoạn code sau:
<div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'><data:post.body/></div>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<b:else/>
<script type='text/javascript'>createSummaryAndThumb(&quot;summary<data:post.id/>&quot;);
</script>
<span class='rmlink' style='float:right;padding-top:20px;'>
<a expr:href='data:post.url'>&#187;&#187; xem thêm</a></span>
</b:if>
</b:if>

(Nếu bạn đang dùng mẫu của Blogger, thì vị trí trên dưới mã sau):

<div class='post-body entry-content'>
Mã chèn
<div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->


2/ Ngoài ra bạn còn phải cho đoạn code dưới đây vào trên thẻ </head>
<script type='text/javascript'> var thumbnail_mode = &quot;no-float&quot; ; summary_noimg = 430; summary_img = 340; img_thumb_height = 100; img_thumb_width = 120; </script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(strx,chop){
if(strx.indexOf("<")!=-1)
{
var s = strx.split("<");
for(var i=0;i<s.length;i++){
if(s[i].indexOf(">")!=-1){
s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length);
}
}
strx = s.join("");
}
chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2;
while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++;
strx = strx.substring(0,chop-1);
return strx+'...';
}
function createSummaryAndThumb(pID){
var div = document.getElementById(pID);
var imgtag = "";
var img = div.getElementsByTagName("img");
var summ = summary_noimg;
if(img.length>=1) {
imgtag = '<span style="float:left; padding:0px 10px 5px 0px;"><img src="'+img[0].src+'" width="'+img_thumb_width+'px" height="'+img_thumb_height+'px"/></span>';
summ = summary_img;
}
var summary = imgtag + '<div>' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '</div>';
div.innerHTML = summary;
}
//]]>
</script>
Chúc thành công ! và nhớ ghé thăm tatin.tk lúc có thể bạn nhé!

Đăng nhận xét

item