TẠO HIỆU ỨNG CÁC BÀI VIẾT CHẠY TỪ DƯỚI LÊN TRÊNPhotobucket

Khi vào trang Web các bạn thấy một số module của họ có các hiệu ứng chữ chạy từ dưới lên trên như sau

Truyện ngắn tình yêuCác bạn làm như sau vào Thiết kế - Thêm tiện ích chọn HTML/Javarscript và Pate đoạn Code dưới đây vào lưu lại là ok
<div
class="namkna">

    <p class="tieude">Tên của ô chạy</p>
    <div id='mycustomscroll' class='flexcroll'>
    <marquee scrollamount="2" scrolldelay="98" direction="up" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">
        <ul>
       
            <li><a href="Link bài viết 1">Tên bài viết 1</a></li>
       
            <li><a href="Link bài viết 2">Tên bài viết 2</a></li>
       
        </ul>
    </marquee>
    </div>
</div>
Các bạn chỉ cần thay Link bài viết vào các chữ màu xanh và Tên bài viết vào các chữ màu đỏ. Nếu muốn thêm bài viết mới vào danh sách bạn chỉ cần Pate thêm đoạn code sau vào
 <li><a href="Link bài viết 1">Tên bài viết 1</a></li>
Chúc các bạ thành công

Đăng nhận xét

item