Tự động bật trang web khác khi vào trang web của mình

<script language="JavaScript">
function open1()
{
myRef = window.open('http://google.com','');
myRef.focus()
}
function open2()
{
myRef2 = window.open('http://yahoo.com','')
}
setTimeout("open1()",3000);
setTimeout("open2()",10000);
setTimeout("myRef.close()",8000);
setTimeout("myRef2.close()",15000);
setTimeout("window.location.reload()",20000);
</script>


Đăng nhận xét

item