Phân loại và phương pháp giải Toán Giải tích 12 (Chương 2. Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ - Hàm số logarit

Phân loại và phương pháp giải Toán Giải tích 12 (Chương 2. Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ - Hàm số logarit). 
Tài liệu được soạn thảo một cách công phu bởi ThS Lê Văn Đoàn. Bản điện tử gồm 84 trang với hàng trăm bài tập và phương pháp giải cho từng dạng. Đây là tập tài liệu hữu ích cho học sinh 12 và các giáo viên Toán.


Math Books Title: Phan loai va phuong phap giai Toan 12
Authors/Editors: AzMaths, Master Le Van Doan
Language: Vietnamese
Type: PDF
Size: 1.07MB
Mediafire link: Download this book/file.

Đăng nhận xét

item