first post

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mầu nền riêng cho bài đăng mới nhất trong Blogger.

Bước 1: Tạo id first-post quy định mầu nền cho bài đăng mới nhất. Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.
#first-post{background:#DDD}

Bước 2: Tìm thẻ <b:include data='post' name='post'/> và thay thế nó bằng đoạn mã dưới đây.
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;true&quot;'>
<div id='first-post'>
<b:include data='post' name='post'/>
</div>
<b:else/>
<b:include data='post' name='post'/>
</b:if>
<b:else/>
<b:include data='post' name='post'/>
</b:if>

Thủ thuật trên thêm thuộc tính background là mầu nền với giá trị #DDD, tùy vào từng template mà bạn thay đổi cho phù hợp.

Bạn có thể thêm những thuộc tính khác cho id first-post để bài đăng mới nhất có nhiều sự khác biệt hơn.