[SONESvn subs] SNSD and Dangerous boys Ep 5 Full

Online
Translator: Tiffanyism, Sunlun, FUNgus,iamasone
Timer: iamasone, Flameboi97,ngabi,migodey
Encoder: iamasone
Banner: mr.ken
Brought to you by www.snsdvn.blogspot.com
Part 1

Part 2
SNSD (1)

Part 3
Megaupload
Part 4
SNSD (1)
Part 5 
SNSD (2)

Part 6

Thành thật xin lỗi vì Ep này có nhìu sơ xuất: như font chữ, link down..v..v..v


Đăng nhận xét

item