Tạo phân trang cho blog trong Google Blogger

  
image
Với thủ thuật này bạn không cần phải can thiệp vào Template của blog cũng như không sợ bị hư template , và đã được Việt hoá rồi.
Điều bạn cần phải làm là thêm vào Bố Cục > Thêm Tiện ích > HTML/JavaScript , sau đó dán đoạn code phía dưới vào là xong .
Lưu ý : phải để cái HTML/Javascript vào ngay phía dưới Bài đăng trên blog ( hình dưới )
image


<style>
.showpageArea {font-size: 11px; width:500px;background: url(http://i442.photobucket.com/albums/qq150/nhatlinh2605/thantocPagenavbar.jpg) no-repeat left top; padding: 10px; color:#003366;text-align:center;
}
.showpageArea a {
color:#0F0;
text-decoration:underline;
}
.showpageNum a {

text-decoration:none;
color:#0F0; border:1px solid #FFF;
margin:0 10px;
padding:0 5px 0 8px;
}
.showpageNum a:hover {
color:#FE8314; border:1px solid #0071A5;
background-color:#FFF;
}
.showpagePoint {
color:#FE8314;
margin:0 8px 0 4px;
}
.showpage a {
text-decoration:none;
color:#FFF;
padding:0 2px 0 4px;
}
.showpage a:hover {
color:#FE8314;
text-decoration:underline;
} .showpageNum a:link,.showpage a:link {
text-decoration:none;
color:#cc0000;
}
</style>


<script type="text/javascript">

function showpageCount(json) {
var thisUrl = location.href;
var htmlMap = new Array();
var isFirstPage = thisUrl.substring(thisUrl.length-14,thisUrl.length)==".blogspot.com/";
var isLablePage = thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;
var isPage = thisUrl.indexOf("/search?updated")!=-1;
var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.length) : "";
thisLable = thisLable.indexOf("?")!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")) : thisLable;
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';

var pageCount=7;
var displayPageNum=2;
var firstPageWord = 'Đầu tiên';
var endPageWord = 'Cuối cùng';
var upPageWord ='Trở lại';
var downPageWord ='Tiếp theo';


var labelHtml = '<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">';

for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {
var timestamp = post.published.$t.substr(0,10);
var title = post.title.$t;
if(isLablePage){
if(title!=''){
if(post.category){
for(var c=0, post_category; post_category = post.category[c]; c++) {
if(encodeURIComponent(post_category.term)==thisLable){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}

postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;
}
}
}
}//end if(post.category){

itemCount++;
}

}else{
if(title!=''){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}

if(title!='') postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'T00%3A00%3A00%2B08%3A00&max-results='+pageCount;
}
}
itemCount++;
}
}

for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
if(isLablePage){
upPageHtml = labelHtml + upPageWord +'</a></span>';
}else{
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="/">'+ upPageWord +'</a></span>';
}
}else{
upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
}

fFlag++;
}

if(p==(thisNum-1)){
html += '&nbsp;<span class="showpagePoint"><u>'+thisNum+'</u></span>';
}else{
if(p==0){
if(isLablePage){
html = labelHtml+'1</a></span>';
}else{
html += '<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>';
}
}else{
html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +' </a></span>';
}
}

if(eFlag ==0 && p == thisNum){
downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
eFlag++;
}
}//end if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
}//end for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){

if(thisNum>1){
if(!isLablePage){
html = '<span class="showpage"></span>'+upPageHtml+' '+html +' ';
}
}

html = '<div class="showpageArea"><span class="showpage"> Tổng Cộng : '+(postNum-1)+': </span>'+html;

if(thisNum<(postNum-1)){
html += downPageHtml;

}

if(postNum==1) postNum++;
html += '</div>';

if(isPage || isFirstPage || isLablePage){
var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
var blogPager = document.getElementById("blog-pager");

if(postNum <= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&&pageArea.length>0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}
}

}
</script>

<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999" type="text/javascript"></script>


trong đó : var pageCount=7; : là số bài hiện trong một trang , bạn có thể thay đổi tùy thích


Nếu không muốn thấy hình nền màu đen , bạn hãy thay thế bằng hình nền khác bằng cách thay http://i442.photobucket.com/albums/qq150/nhatlinh2605/thantocPagenavbar.jpg , bằng địa chỉ hình của bạn .

Đăng nhận xét

item