Thêm số trang Navigation Bar Đối với Blogger

Thêm số trang Navigation Bar Đối với Blogger

hi all, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để thêm thanh điều hướng trang với số lượng cho blog blogspot,
Tôi chắc chắn rằng hầu hết các bạn có rất nhiều bài viết và mặc định blogger để di chuyển giữa các bài mới và bài cũ là nhàm chán. những gì nếu khách truy cập của bạn muốn đọc những bài viết của bạn lâu đời nhất?
 
ông nên giữ cách nhấp vào "bài đăng cũ hơn", số 
Bạn nên áp dụng hack này cho mẫu của bạn, nó là một trong các blogger thủ thuật hữu ích nhất bao giờ.
do đó, cho phép xem làm thế nào để làm điều đó.
 Khuyến cáo: Hãy sao lưu mẫu của bạn (Download Full Template) Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi. 
Bước 1: Thêm Bộ luật CSS.
Đăng nhập vào tài khoản blogger của bạn và đi đến, 
Bảng điều khiển>> Layout>> Edit html. 
Và tìm thấy những mã sau đây.
 ]]></ B: skin> 
Và ngay trước khi nó Thêm đoạn mã tiếp theo
 ShowpageArea {padding: 0 2px; margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;

}ShowpageArea một biên giới {: 1px solid # 505050;

color: # 000000; font-trọng lượng: bình thường;

padding: 3px 6px quan trọng;

padding: 4px 1px; 4px margin: 0px;

text-decoration: none;

}

ShowpageArea a: hover. {

font-size: 11px;

biên giới: 1px solid # 333;

màu: # 000000;

background-color: # FFFFFF;

}ShowpageNum một biên giới {: 1px solid # 505050;

color: # 000000; font-trọng lượng: bình thường;

padding: 3px 6px quan trọng;

padding: 4px 1px; 4px margin: 0px;

text-decoration: none;}

ShowpageNum a: hover. {

font-size: 11px;

biên giới: 1px solid # 333;

màu: # 000000;

background-color: # FFFFFF;}

ShowpagePoint {font-size: 11px;

padding: 2px 4px 2px 4px;

margin: 2px;

font-trọng lượng: in đậm;

biên giới: 1px solid # 333;

: # fff;

background-color: # 000000;}Showpage a: hover {font-size: 11px;

biên giới: 1px solid # 333;

màu: # 000000;

background-color: # FFFFFF;}

ShowpageNum một: liên kết, showpage a: link {

font-size: 11px;

padding: 2px 4px 2px 4px;

margin: 2px;

text-decoration: none;

biên giới: 1px solid # 0066cc;

: # 0066cc;

background-color: # FFFFFF;}ShowpageNum a: hover {font-size: 11px;

biên giới: 1px solid # 333;

màu: # 000000;

background-color: # FFFFFF;

}
Bước 2: Thêm Bộ luật Java.
Tìm mã tiếp theo Hoặc một số mã tương tự
 <b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>

<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>

</ B: phần>
Sau khi </ b: phần> Tag thêm mã tiếp theo .
 <script type='text/javascript'> var home_page_url = location.href; var pageCount = 10; var displayPageNum = 6; var upPageWord = 'trước'; var downPageWord = 'Next'; chức năng showpageCount (json) {var thisUrl = home_page_url; var htmlMap = new Array (); var thisNum = 1; var postNum = 1; var ItemCount = 0; var fFlag = 0; var eFlag = 0, var html =''; var upPageHtml =''; var downPageHtml = ''; (var i = 0, bài viết, bài = json.feed.entry [i]; i + +).. {var timestamp1 = post.published $ t.substring (0,19) + post.published $. substring (23,29); dấu thời gian = encodeURIComponent (timestamp1); var title = post.title $ t; if (title! =''){ (ItemCount == 0 | | (ItemCount% pageCount == (pageCount- 1))) {if (thisUrl.indexOf (dấu thời gian) =- 1) {thisNum = postNum;} if (title! ='') postNum + +; htmlMap [htmlMap.length] = '? / tìm kiếm cập nhật-max =' + dấu thời gian + '& max-=' + pageCount;}} ItemCount + +;} for (var p = 0; p <htmlMap.length p + +) {if (p> = (thisNum-displayPageNum-1) & & p <(thisNum + displayPageNum)) {if (fFlag == 0 & & p == thisNum-2) {if (thisNum == 2) {upPageHtml = '<span class="showpage"> < a href ="/">'+ upPageWord + '</ a> </ span>';} else {upPageHtml = '<span class="showpage"> <a href = "'+ htmlMap [p ]+'">'+ upPageWord +' </ a> </ span> ';} fFlag + +;} if (p == (thisNum-1)) {html + = '<span class="showpagePoint">' + thisNum + '</ span>';} else {if (p == 0) {html + = '<span class="showpageNum"> < href ="/"> 1 </ a> </ span> ';} else {html + =' <span class="showpageNum"> <a href = "'+ htmlMap [p ]+'">'+ (p +1) + '</ a> </ span>';}} if (eFlag == 0 & & p == thisNum) {downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">' + downPageWord + '</ a> </ span>'; eFlag + + ;}}} nếu (thisNum> 1) {html = "+ upPageHtml + '' + html + '';} html = '<div class="showpageArea"> <span style =" COLOR: # 000; "class =" showpageOf "> Trang ('+ (postNum-1 )+')</ span>' + html; if (thisNum <(postNum-1)) {html + = downPageHtml;} (postNum == 1) postNum + +; html + = '</ div>'; var pageArea = document.getElementsByName ("pageArea"); var blogPager = document.getElementById ("blog-máy nhắn tin"), nếu ( postNum <= 2) {html = ";} for (var p = 0; p <pageArea.length; p + +) {pageArea [p] innerHTML = html;} nếu (pageArea & pageArea.length> 0 ) {html ='';} (blogPager) {blogPager.innerHTML = html;}} chức năng showpageCount2 (json) {var thisUrl = home_page_url; var htmlMap = new Array (); var isLablePage = thisUrl.indexOf ("/ tìm kiếm / nhãn /")!=- 1; var thisLable = isLablePage?  thisUrl.substr (thisUrl.indexOf ("/ search / label /") 14, thisUrl.length): ""; thisLable = thisLable.indexOf ("?")!=- 1?  thisLable.substr (0, thisLable.indexOf ("?")): thisLable; var thisNum = 1; var postNum = 1; var ItemCount = 0; var fFlag = 0; var eFlag = 0, var html = " var upPageHtml =''; var downPageHtml =''; var labelHtml = '<span class="showpageNum"> <a href = "/ search / label /' + thisLable + '& max-kết quả = '+ pageCount +'">'; var thisUrl = home_page_url; cho (var i = 0, bài viết, bài = json.feed.entry [i]; i + +) {var timestamp1 = post.published $ t.substring (0,19) + post.published $ t.substring (23,29); dấu thời gian = encodeURIComponent (timestamp1); var title = post.title $ t; nếu (title! =''){ if (ItemCount = = 0 | | (ItemCount% pageCount == (pageCount-1))) {if (thisUrl.indexOf (dấu thời gian) =- 1) {thisNum = postNum;} (title! = ") postNum + +; htmlMap [htmlMap . chiều dài] = '/ tìm kiếm / nhãn / + thisLable +' cập nhật-max =? '+ dấu thời gian +' & max-kết quả = '+ pageCount;}} ItemCount + +;} cho (var p = 0; p <htmlMap.length p + +) {if (p> = (thisNum-displayPageNum-1) & & p <(thisNum + displayPageNum)) {if (fFlag == 0 & & p == thisNum-2) {if (thisNum == 2) {upPageHtml = labelHtml + upPageWord + '</ a> </ span>';} else {upPageHtml = '<span class="showpage"> <a href = "' + htmlMap [p ]+'">'+ upPageWord + '</ a> </ span>';} fFlag + +;} if (p == (thisNum-1)) {html + = '<tuổi class = "showpagePoint"> '+ thisNum +' </ span> ';} else {if (p == 0) {html = labelHtml + '1 </ a> </ span>';} khác {html + = '<span class="showpageNum"> <a href="'+htmlMap[p]+'">' + (p +1) + '</ a> </ span> ';}} nếu (eFlag == 0 & & p == thisNum) {downPageHtml =' <span class="showpage"> <a href = "'+ htmlMap [p] + '">'+ downPageWord + '</ a> </ span>'; eFlag + +;}}} nếu (thisNum> 1) {if (! isLablePage) {html = "+ upPageHtml + '' + html + '';} else {html = "+ upPageHtml + '' + html + '';}} html = '<div class="showpageArea"> <span style =" COLOR: # 000; " class = "showpageOf"> Trang ('+ (postNum-1 )+')</ span>' + html; if (thisNum <(postNum-1)) {html + = downPageHtml;} nếu (postNum == 1) postNum + +; html + = '</ div>'; var pageArea = document.getElementsByName ("pageArea"); var blogPager = document.getElementById ("blog-máy nhắn tin"); if (postNum < = 2) {html = ";} for (var p = 0; p <pageArea.length; p + +) {pageArea [p] innerHTML = html;} if (pageArea pageArea.length &> 0) {html = ";} (blogPager) {blogPager.innerHTML = html;}} </ script> <script type='text/javascript'> var thisUrl = home_page_url; (thisUrl.indexOf (" / search / label / ")!=- 1) {if (thisUrl.indexOf ("cập nhật-max ")!=- 1) {var lblname1 =  } Else {var lblname1 =  }} Var home_page = "/"; nếu (thisUrl.indexOf ("q =")==- 1 & & thisUrl.indexOf (" html ")==- 1) (thisUrl.indexOf ("/ search / nhãn /")==- 1) {document.write ('<script  > <\ / Script> ')} else {document.write (' <script  > <\ / Script> ')}} </ script> 
Và kích vào nút "lưu mẫu" 
Trong đoạn mã trên, bạn chỉ có thể chỉnh sửa bốn dòng để tùy chỉnh thanh menu của bạn.
 var pageCount = 10; 
Trong kiểm soát mã này 10 Số số bài viết trên mỗi trang, bạn có thể thay đổi nó để lựa chọn bao nhiêu bài viết mỗi trang bạn muốn hiển thị. 
Lưu ý: Điều này giá trị số phải giống nhau Với cài đặt tài khoản blogger của bạn 
Các thiết lập có thể được tìm thấy bằng cách vào Bảng điều khiển>> Setting>> Định dạng>> Show>> 10 bài viết 
 var displayPageNum = 6 
Số 6 ở đây kiểm soát số lượng của các trang sẽ được hiển thị trong thanh điều hướng .
 var upPageWord = 'trước';

var downPageWord = 'Next';
nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ hoặc chỉ cần thay đổi bất kỳ thứ gì, xin vui lòng thay đổitrước ví dụ để cũ hơn
Cuối cùng Bước
Đây là thủ thuật blogger của tôi gây ra một số vấn đề nếu bạn sử dụng các nhãn trong các bài viết của bạn và để giải quyết vấn đề này bạn phải áp dụng các bước tiếp theo cho mẫu của bạn.
1 - Thêm tiện ích Label mẫu của bạn bằng cách để bố trí phần tử trang>>>> Thêm Tiện ích>> Chọn Nhãn và thêm nó vào mẫu của bạn.
2. Đi, Bảng điều khiển>> Layout>> Edit html. 
Và tìm thấy những mã sau đây.
 <a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'> <data:label.name/> </ a> 
Và thay thế nó bằng đoạn code sau.
 <script type='text/javascript'>

var lblname = "<data:label.name/>";lblname2 = encodeURIComponent (lblname);

feedlink var = '/ search / label /' + lblname2 + '& max-results = 10';

document.write ('<a href="' + feedlink +'">' + lblname + '</ a>' );

</ Script>Và kích vào nút "lưu mẫu" 
Chúng tôi đang thực hiện.
Demo.
Để xem làm thế nào nó trông thấy blog này demo 
Big nhờ Abu Farhan Mohamed RIA

Đăng nhận xét

item